Werken in dorpskern Overmere

Synductis is externe coördinator van dit project. Voor meer info, opmerkingen of suggesties kan je terecht op 078 05 35 00 en info@synductis.be.

Update 25 februari 2017

Heraanleg voetpad Kruisstraat en zebrapad Schoolstraat

Tijdens de krokusvakantie (27 februari-3 maart) wordt het voetpad heraangelegd in de Kruisstraat (vanaf het kruispunt met de Lindestraat tot de parking van de bakkerij), alsook het zebrapad vooraan de Schoolstraat. Dit zorgt voor volgende hinder:

 • De Schoolstraat is enkel bereikbaar via Begoniastraat-Kloosterlandstraat;
 • De Schoolstraat is tijdelijk doodlopend en er geldt tijdelijk tweerichtingsverkeer;
 • Het deel van de Lindestraat tussen Kruisstraat en Kloosterlandstraat is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien.  

Update 6 januari 2017

Nieuwe fase start op 9/1

Maandag 9 januari start om 7 uur een volgende fase in de voetpadvernieuwing dorpskern Overmere: het voetpad in de Baron Tibbautstraat (tussen kerk en huisnummer 25) wordt heraangelegd.
Tijdens deze fase:

 • Komen er tijdelijke verkeerslichten;
 • Komt er een volledig parkeerverbod in de werfzone, langs beide zijden van de weg.

Update 22 december 2016

Terug tweerichtingsverkeer vanaf 23/12

De fase tussen Kruisstraat en kerk wordt bëëindigd op vrijdag 23 december. De werken binnen deze zone zijn voltooid, op enkele plaatselijke ingrepen na (bv. het 'aanwerken' van rioolkolken). Het tweerichtingsverkeer wordt 's avonds terug ingesteld en de omleiding wordt opgeheven. Bussen van De Lijn volgen vanaf zaterdagochtend weer hun normale traject. 

Hiermee is het zwaarste deel van de werken voltooid. Nogmaals dank voor het begrip aan iedereen die hinder ondervond.  

Wat staat er nog te gebeuren in 2017? 
Vanaf maandag 9 januari start een volgende fase van de werken, namelijk de aanleg van de voetpaden in de Baron Tibbautstraat.
Waar nodig wordt met tijdelijke verkeerslichten gewerkt.
In de krokusvakantie wordt het resterende voetpad in de Kruisstraat aangelegd, alsook het zebrapad vooraan de Schoolstraat. Deze werken gebeuren in de vakantieperiode om de verkeershinder tot een minimum te beperken. 

Update 5 december 2016

Aanleg nieuwe voetpaden en asfaltering

De werken aan de nutsleidingen zijn afgerond. Nu dienen de voetpadvernieuwing en de asfalteringswerken nog afgewerkt te worden. Het einde is dus in zicht.

Wat staat er nog te gebeuren?
In de zone tussen de kerk en de verkeerslichten met de Lindestraat/Broekstraat worden nieuwe voetpaden aangelegd en gebeuren er asfalteringswerken. Hierdoor blijft de wegomleiding in voege tot en met 23 december 2016.
Bepaalde delen waar er reeds asfalteringswerken uitgevoerd werden zijn door de slechte weersomstandigheden begin november  niet in goeie staat.  Om problemen naar de toekomst toe te vermijden, worden deze opnieuw gegoten. Tussen de kruispunten Schoolstraat en Lindestraat starten deze asfalteringswerkzaamheden vanaf 6 december. 
       

Update 28 oktober 2016

Wijziging planning

De aangekondigde asfalteringswerken in de dorpskern kunnen vandaag helaas niet doorgaan en werden verplaatst naar maandag 7 november. Hierdoor kan voor de aanleg van de voetpaden de wissel tussen zuidkant (kant gemeentelijke feestzaal) en noordkant (kant basisschool Sint Jozef) voorlopig niet opstarten.
Om te vermijden dat de werken intussen stilliggen, werd met de planning geschoven. Volgende week al zal het voetpad in het wegdeel Kruisstraat aangelegd worden aan de zuidelijke zijde. Dit vanaf de verkeerslichten tot aan het fietspad.
Aansluitend wordt de voetpadaanleg tussen verkeerslichten en kerk voorzien, langs de noordelijke zijde van de weg.
Om alles in goede banen te leiden, worden volgende verkeersmaatregelen genomen:
- Vanaf woensdag 2 november wordt extra signalisatie aangebracht voor de voetpadaanleg in de Kruisstraat. Hierbij wordt één rijvak afgesloten en wordt er met tijdelijke verkeerslichten gewerkt. Dit zal helaas zware gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming. Voordeel is wel dat deze fase nu tijdens een vakantieperiode valt waarin minder verkeer wordt verwacht.
- Vanaf dinsdag 8 november wordt dan de noordelijke zijde van het voetpad aangelegd tussen verkeerslichten Kruisstraat en kerk.
We betreuren dat de initiële planning niet aangehouden kan worden. Maar de geboden oplossing zorgt er gelukkig wel voor dat de voortgang van de werken behouden blijft.

Update 25 oktober 2016

Hoek Kruisstraat-Broekstraat

Woensdag 26 oktober wordt het voetpad ter hoogte van de hoek Kruisstraat-Broekstraat aangelegd. Een deel van het kruispunt wordt afgesloten en er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Dit zal ongetwijfeld verkeershinder met zich meebrengen. Het is best om het kruispunt zoveel als mogelijk te vermijden.
Aansluitend wordt de toplaag van asfalt op verschillende plaatsen hernieuwd. Dit gebeurt op het afgesloten rijvak, waardoor die hinder beperkt zal blijven.

Update 20 september 2016

Heraanleg voetpaden

Vanaf maandag 26 september 2016 worden de voetpaden tussen de kruispunten Kerkstraat en Lindestraat vernieuwd. De rijstrook van Zele naar Gent wordt hiervoor afgesloten en het verkeer wordt omgeleid langs Lindestraat, Kloosterlandstraat, Begoniastraat en Kerkstraat.
De handelaars binnen de werfzone en de Schoolstraat blijven bereikbaar.

Later volgen Baron Tibbautstraat en de resterende delen van de Kruisstraat. Hiervoor wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. We plannen de werken te voltooien tegen eind december.

De omleiding heeft ook invloed op de dienstverlening van De Lijn:

 • Afgeschafte haltes:
  • beide haltes 'Kerk' in Kerkstraat, voor lijnen 37/53/54
  • beide haltes 'Schoolstraat' in Burgs. de Lausnaystraat, voor lijnen 36/53/54
  • halte 'Lindestraat' richting Gent in Burgs. de Lausnaystraat, voor lijnen 36/53/54
 • Tijdelijke haltes:
  • twee haltes in Kerkstraat aan het kruispunt met Begoniastraat, voor lijnen 37/53/54
  • halte in Kruisstraat richting Gent voor lijnen 36/53/54
 • Bestaande halte 'Kerk' in Baron Tibbautstraat zal gebruikt worden door lijnen 36/37

Update 7 juli 2016

Bouwverlof

De komende drie weken gaan de aannemer en werkmannen er even tussenuit. Alle putten worden gedicht en de werfzone blijft netjes achter. Begin augustus gaan ze terug van start.

Tussen 11 en 15 juli voert Telenet werken uit in de Baron Tibbautstraat.
Deze werken staan los van Synductis, gelieve daarom bij eventuele problemen rechtstreeks contact op te nemen met Telenet via 015 66 66 66.

Update 28 juni 2016

Tijdelijke verkeerslichten aan mobiele werfplaats

Het wisselend verkeer dat sinds gisteren van toepassing is ter hoogte van de mobiele werfplaats blijkt niet voldoende om de verkeersveiligheid te waarborgen. Daarom worden hier vandaag tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo is beurtelings verkeer nog steeds mogelijk en kunnen voetgangers toch veilig passeren.

Update 24 juni 2016

Wisselend verkeer vanaf 27 juni

Vanaf 20 juni worden woningen in de Burgs. de Lausnaystraat aangesloten op het nieuwe elektriciteits- en waternet. De mobiele werfplaats die hiervoor nodig is, situeert zich ook deels op de rijweg. Om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen, werd besloten om vanaf maandag 27 juni wisselend verkeer in te voeren tot het einde van deze werken. Doorgaand verkeer blijft wel mogelijk.
Deze werken zijn gepland op volgende adressen:

 • Vanaf 20 juni tot 8 juli: pare huisnummers
 • Vanaf 3 augustus tot 26 augustus: onpare huisnummers

Betrokken bewoners kregen een brief met de exacte uitvoeringsdatum.

Update 31 mei 2016

Wateronderbreking op 7 en 8 juni

Naar aanleiding van de werken zal er op dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni 2016 een wateronderbreking zijn van 8 tot 16 uur. Het leidingwater is daardoor een tijdje niet drinkbaar. De Watergroep brengt betrokken inwoners hiervan schriftelijk op de hoogte, en zal ook aangeven wanneer het water terug drinkbaar is. 

Wateronderbreking bij volgende adressen:

 • Fortstraat: huisnummers 1 tot en met 33;
 • Burgs. de Lausnaystraat: huisnummers 1 tot en met 79;
 • Kruisstraat: huisnummers 1 tot en met 27.

Update 25 mei 2016

Start deel 2: 27 mei

Als het weer niet tegenzit, kan de dorpskern aanstaande vrijdagavond terug worden opengesteld voor tweerichtingsverkeer. Dit betekent dat de omleiding en de bijkomende verkeersmaatregelen twee weken vroeger dan gepland kunnen worden opgeheven.
 
Omdat er tijdelijk geen boordstenen zijn, wordt ter bescherming van de voetgangers wel een zone 30 ingericht en komt er een markering tussen voetpad en rijweg. De definitieve heraanleg van de voetpaden volgt na de zomervakantie. Dan volgt opnieuw een omleiding, waarover later meer info.
 
In het deel dat nu volgt, schuiven de werken voor netaanleg op richting Kalken. Gelijktijdig start binnen de dorpskern het tweede grote deel van het project. Daarbij worden de woningen op het nieuwe elektriciteits- en waternet aangesloten. Deze werken brengen beperkte hinder met zich mee. Bewoners worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Update 22 mei 2016

Wateronderbreking op 24 mei

Ter hoogte van de Schoolstraat, Kerkstraat, Burgs. de Lausnaystraat, Fortstraat en Kruisstraat zal er op dinsdag 24 mei 2016 een wateronderbreking zijn. Het leidingwater is daardoor een tijdje niet drinkbaar. De Watergroep bracht betrokken inwoners hiervan reeds op de hoogte, en zal ook aangeven wanneer het water terug drinkbaar is.

Update 12 mei 2016

Start fase 6: 13 mei

Fase 4 en 5 zijn afgerond donderdagavond 12 mei 2016.
Vrijdagochtend 13 mei 2016 start fase 6. Hierbij worden om 7 uur 's ochtends de tijdelijke verkeerslichten die nodig waren voor fase 4 en 5, verwijderd en worden de reguliere verkeerslichten opnieuw geactiveerd.

Update 10 mei 2016

Start fase 4: 11 mei

Op 11 mei 2016 rond de middag start de 4de fase van de werken aan nutsleidingen en voetpaden in de dorpskern van Overmere. Er zullen tijdens de werken tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst. De vaste verkeerslichten aan het kruispunt Broekstraat/Lindestraat/N445(Kruisstraat) zullen gedurende deze periode worden uitgeschakeld. Hierdoor wordt er meer verkeershinder verwacht.

Update 15 april 2016

Maandag start fase 3

Maandag 18 april start fase 3 van de werken. Daarbij worden de nutsvoorzieningen tussen Kerkstraat en Lindestraat vernieuwd. Deze fase gaat gepaard met grote verkeershinder, omdat er één rijstrook wordt afgesloten.
De omleiding en de invloed op de dienstverlening van De Lijn, lees je hieronder.

Update 8 april 2016

Aanvang fase 3 week uitgesteld

Door de natte ondergrond liepen de werken in de eerste fasen vertraging op. Fase 3 kan daardoor pas starten op maandag 18 april en niet op maandag 11 april zoals eerder aangekondigd. De omleiding tijdens deze fase van de werken en de invloed op de dienstverlening van De Lijn, lees je hieronder.

Update 11 maart 2016

Wat?

Op maandag 21 maart 2016 starten werken aan de nutsvoorzieningen en voetpaden in de dorpskern van Overmere. Door de infrastructuurwerken van Eandis, De Watergroep en gemeente Berlare op elkaar af te stemmen, vermijden we herhaaldelijke hinder voor bewoners en verkeer. Deze samenwerking verloopt onder het beheer van Synductis, een samenwerkingsverband tussen de nutsbedrijven. Ook de communicatie verloopt via Synductis.

Hoe verlopen de werken?

De werken bestaan uit drie grote delen. Een deel vóór, tijdens en na de zomervakantie. Momenteel vind je hier vooral gedetailleerde info over het deel vóór de zomervakantie. Het deel tijdens de zomervakantie zal enkel plaatselijk beperkte hinder veroorzaken. Inwoners worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Over het deel na de zomervakantie wordt later meer uitgebreid gecommuniceerd.

 • Vóór de zomervakantie: Ondergrondse werken: vernieuwen van elektriciteits- en watervoorzieningen. Dit gebeurt in zes fases en is afgestemd op de werken in de Kerkstraat. De voetpaden worden na afloop telkens voorlopig geasfalteerd.
 • Tijdens de zomervakantie: Aansluiting van de woningen op het nieuwe elektriciteitsnet en op de nieuwe waterleiding. Tijdens de kermisperiode wordt niet gewerkt.
 • Na de zomervakantie: Heraanleg van de voetpaden.

Wat gebeurt er vóór de zomervakantie?

Klik op de afbeelding om het plan volledig te bekijken.

 • Fase 1: 21 maart - eind maart
  Burgs. de Lausnaystraat 13 tot Baron Tibbautstraat kruispunt Dreefwegel
 • Fase 2: 4 april - 8 april
  Baron Tibbautstraat kruispunt Dreefwegel tot Kerkstraat
 • Fase 3 - 4: 11 april - midden mei
  Baron Tibbautstraat, Burgs. de Lausnaystraat, Fortstraat en Kruisstraat
 • Fase 5 - 6: midden mei - midden juni
  Baron Tibbautstraat, Burgs. de Lausnaystraat, Fortstraat en Kruisstraat

Welke hinder kan je verwachten vóór de zomervakantie?

Werken brengen hinder mee. We doen er echter alles aan om die tot een minimum te beperken. Zo komen er tijdelijke verkeerslichten (fase 1 en 2) en wordt voor de veiligheid van de schoolkinderen gekozen voor eenrichtingsverkeer in een aantal straten in de omleidingszone (fase 3 t.e.m. 6). Op die manier blijven de handelaars steeds bereikbaar en blijft er ook parkeerruimte voorhanden. Ook de Schoolstraat blijft steeds bereikbaar.
De grootste verkeershinder verwachten we vanaf maandag 11 april 2016, bij de aanvang van fase 3. Dan worden de nutsvoorzieningen tussen Kerkstraat en Lindestraat vernieuwd. Eén rijstrook wordt daarbij afgesloten.

Omleiding:

 

Het verkeer van Gent richting Zele kan de normale reisweg blijven volgen. Het verkeer van Zele richting Gent wordt omgeleid via Lindestraat, Kloosterlandstraat, Begoniastraat en Kerkstraat. De Lindestraat wordt daarbij eenrichting tot aan het kruispunt met Kloosterlandstraat. De Begoniastraat en Kloosterlandstraat worden volledig eenrichting.
De omleiding heeft ook invloed op de dienstverlening van De Lijn:

 • Afgeschafte haltes:
  • beide haltes ‘Kerk’ in Kerkstraat, voor lijnen 37/53/54
  • beide haltes ‘Schoolstraat’ in Burgs. de Lausnaystraat, voor de lijnen 36/53/54
  • halte ‘Lindestraat’ richting Gent in Burgs. de Lausnaystraat, voor de lijnen 36/53/54
 • Tijdelijke haltes:
  • twee haltes in Kerkstraat aan het kruispunt met Begoniastraat, voor de lijnen 37/53/54
  • halte in Kruisstraat richting Gent voor de lijnen 36/53/54
 • Bestaande halte ‘Kerk’ in Baron Tibbautstraat zal gebruikt worden door de lijnen 36/37
 • Dienstverlening lijnen 53 en 54 (pdf)
 • Dienstverlening lijnen 36 en 37 (pdf)

Meer info

Voor meer info, opmerkingen of suggesties kan je terecht bij Synductis. Vermeld daarbij de projectnaam ‘Overmere-centrum’ en projectnummer ‘101.469’. Ook op deze pagina kan je de werken op de voet volgen.

Contact

externe coördinator Synductis:
078 05 35 00 en info@synductis.be