Aanvraag milieuvergunning

 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Stijn Van Waes

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlare maakt bekend dat door Stijn Van Waes, Lindestraat 29a, 9290 Berlare, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor een exploitatie van een klasse 2-inrichting, gelegen te Lindestraat z.n., 9290 Berlare (kadastraal gekend als Overmere 3e afdeling, sectie D, nrs 1305G, 1305H, 1308B, 1308C) , met als voorwerp: het houden van melkvee en jongvee.

Dit met volgende rubrieken:

  • 6.5.1: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):  inrichtingen met maximaal 2 verdeelslangen (aangevraagd: 1 brandstofverdeelslang).
  • 9.4.3.c)1°: Grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) in een agrarisch gebied met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren (aangevraagd: 165 runderen: 35 runderen < 1jaar, 33 runderen 1-2 jaar, 87 melkkoeien, 10 andere runderen).
  • 15.1.1°: Al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn (aangevraagd: 15 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens)
  • 16.3.1.1 °: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (twee compressoren met een vermogen van resp. 7,5 kW en 1,8 kW en een koelinstallatie met een vermogen van 9 kW (totaal 18,3 kW).
  • 17.3.2.1.1.1.1.b):  Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen (aangevraagd: 2125 l mazoutopslag, bovengronds, dubbelwandig).
  • 17.4: Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan wordt door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen, ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsook de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven in een agrarisch gebied van 10 m³ tot en met 5000 m³ (aangevraagd: 2520m³ mengmestopslag).
  • 28.2.c)1°: Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan wordt door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen, ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsook de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven in een agrarisch gebied van 10 m3 tot en met 5000 m3 (de opslag van 2.240 m³ dierlijke mest, waarvan 100 m³ vaste mest en 2.140 m³ mengmest).
  • 45.4.e)1°: Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong van 1 ton tot en met 50 ton. (aangevraagd: 7,210 ton melkopslag).
  • 45.14.3°: Opslagplaatsen met uitzondering van de opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitsel van groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied vanaf 1000 m³ (aangevraagd: 1600 m³).
  • 53.8.1°b) : Andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen waarvan het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m³ per jaar en minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium. (aangevraagd: 2477 m³/jaar via verbuisde boorput).

In het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2018 werd onder voorwaarden vergunning verleend voor onbepaalde duur (artikel 387 van het OMD).

Het dossier ligt ter inzage op dienst vergunningen, Dorp 22, 9290 Berlare van 5 april 2018  tot en met 5 mei 2018. Gedurende die periode kunnen bezwaren aan de bestendige deputatie van de provincieraad (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent) schriftelijk worden gericht. 

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies