Bekendmakingen

Bekendmaking cf. artikel 91 3de lid van het decreet lokaal bestuur

De lijstverbinding Open Vld - N-VA mag 4 leden voordragen om te zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
CD&V mag 2 leden voordragen om te zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De voordracht van de kandidaten gebeurt aan de hand van een standaard voordrachtsakte (model BCSD 3, terug te vinden via deze weblink).
De verkiezing zelf vindt plaats op 3 januari 2019 tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn, na de installatievergadering van de gemeenteraad die start om 20 uur.

Datum van publicatie van deze bekendmaking: 14 december 2018.

Bekendmakingen gemeenteraad 23 mei 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2018 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: Van Tieghemstraat 10, aanpassen parkeervak;
 • Goedkeuren gebruiksreglement kasteelpark;
 • Goedkeuren tariefreglement kasteelpark.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 12 juni 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 april 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 april 2018 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Waterfeesten 2018: kennisnemen programmatie en goedkeuren tarieven.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 mei 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 februari 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2018 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing parkeersituatie gedeelte Rijtewegel.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 maart 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 24 januari 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2018 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Aanpassen algemeen politiereglement: niet-naleving van burgemeestersbesluiten;
 • Aanpassen reglement betreffende de vaststelling en de invenstaris van leegstaande gebouwen en woningen, als gevolge van gewijzigde wetgeving;
 • Aanpassen reglement betreffende heffing op leegstand van gebouwen en woningen, als gevolg van de wetgeving.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 8 februari 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 20 december 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 20 december 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren derdebetalersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
 • Goedkeuren wijzigen mantelzorgpremie;
 • Goedkeuren wijzigen van toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 • Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2018.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 januari 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 22 november 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 november 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren tonnagebeperking zone Dorp, Turfputstraat, Overheet;
 • Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor parkeren van elektrische voertuigen, Brielplein;
 • Bijstellen aanvullend reglement betreffende opheffing beurteligns parkeren en invoering geschrankt parkeren Dorp.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 1 december 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 oktober 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2017 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en invoering geschrankt parkeren Dorp.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 november 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 13 september 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 13 september 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: wijzigen toegankelijkheid ter hoogte van Heidewegel 10-14;
 • Aanvullend reglement: aanpassing parkeerregeling Jan Baptist Courtmansstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: uitbreiden snelheidsbeperking en aanleggen zebrapad met accentverlichting in de Molenstraat;
 • Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid 6/07/2017 betreffende maatregelen naar aanleiding van botulisme-epidemie op de Kloosterputten en politiebesluit 28/07/2017 betreffende het opheffen van deze maatregelen.   

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 29 september 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 juni 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2017 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2017-2018.  

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 4 juli 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 23 mei 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer Flanders Classics nv;
 • Kennisnemen programma en goedkeuren tarieven Waterfeesten 2017.   

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 juni 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 22 februari 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement verkoop vlag Dorp van de Ronde;
 • Gemeenteschool Uitbergen: goedkeuren gewijzigd huishoudelijk reglement schoolraad en vernieuwing schoolraad.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 maart 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 1 februari 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 1 februari 2017 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement op het aansluiten op de openbare riolering.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 februari 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 14 december 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 14 december 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Bekrachtigen burgemeestersbesluit 2/12/2016 betreffende een tijdelijke opheffing van het visverbod op het Donkmeer;
 • Goedkeuren wijzigen reglement algemene gemeentebelastingen;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren wijzigen reglement belasting op afgifte administratieve stukken;
 • Goedkeuren belastingsreglement voor prestaties geleverd door politiepersoneel ten behoeve van derden;
 • Goedkeuren tarief drankprijzen gemeenteschool Uitbergen;
 • Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement voor de toewijzing van sociale huurwoningen op het grondgebied van Berlare;
 • Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2017.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 december 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 30 november 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeenteljik openbaar domein (2017 t.e.m. 2019);
 • Goedkeuren aanpassingen statuten jeugdraad.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 6 december 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 26 oktober 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren nieuw gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
 • Goedkeuren nieuw tariefreglment op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
 • Eindejaarsactie 2016: goedkeuren deelnameretributie voor lokale handelaars;
 • Opheffen retributie op de afgifte van wegenplannen, huisnummers en fotokopiëen;
 • Goedkeuren aanpassing gemeentelijk reglement nachtwinkels.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 november 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 14 september 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 14 september 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren subsidiereglement herbruikbare luiers;
 • Goedkeuren retributiereglement voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel ten behoeve van derden;
 • Goedkeuren retributiergelement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2016-2017;
 • Goedkeuren gewijzigd Algemeen Politiereglement (GAS);
 • Goedkeuren nieuw politiereglement Donkmeer en Kasteelpark;
 • Goedkeuren kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties;
 • Goedkeuren bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 3 oktober 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 22 juni 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2016 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren  algemene verkoopsvoorwaarden webshop gemeente Berlare;
 • Goedkeuren tariefreglement minigolf, petanque en kubb;
 • Goedkeuren gebruiksreglement minigolf, petanque en kubb;
 • Goedkeuren marktreglement voor organisatie van openbare en private markten.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 30 juni 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 mei 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2016 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Bekrachtigen burgemeestersbeluit 13/05/2016 betreffende een tijdelijk zwemverbod op Nieuwdonk en burgemeestersbesluit 20/05/2016 betreffende het opheffen van het tijdelijk zwemverbod op Nieuwdonk.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 1 juni 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 27 april 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 april 2016 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: geschrankt parkeren Tamboerkensstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: wijziging parkeersituatie ter hoogte van Baron Tibbautstraat 67;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: buurtweg nr. 48 (Kloosterstraatje).

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 mei 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 23 december 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 december 2015 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanpassen reglement mantelzorgpremie;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren gewijzigd dienstreglement openbare bibliotheek.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 4 januari 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 november 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 november 2015 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement circus of andere niet-permanente amusementsbedrijven.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 8 december 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 oktober 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren gewijzigd reglement belasting inname openbaar domein;
 • Goedkeuren gewijzigd reglement belasting inname privaat domein;
 • Goedkeuren aanpassingen gebruiksreglement Festivalhal Donkmeer en
  buiteninfrastructuur;
 • Goedkeuren aanpassingen gebruiksreglement socio-culturele infrastructuur;
 • Goedkeuren aanpassingen gebruiksreglement CC Stroming;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: parking Donkoeverpark: reglement parking
  mobilhomes;
 • Goedkeuren politiereglement op het vissen in het Donkmeer;
 • Hervaststellen tariefreglement op de pleziervaart en het vissen in het Donkmeer.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 6 november 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 16 september 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 16 september 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement sporthal Berlare en sporthal Overmere;
 • Goedkeuren aanpassing lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 18 september 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 6 mei 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 6 mei 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: plaatsen verkeerskussens Bosstraat-Wipakkerstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren geschrankt parkeren in de Pater Heirmanshoek.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 11 mei 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 4 februari 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren wijziging tarief speelplein Kaboom;
 • Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang;
 • Goedkeuren archiefreglement.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 12 februari 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 17 december 2014

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 17 december 2014 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen;
 • Goedkeuren gewijzigde modaliteiten toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 18 december 2014, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Meer info

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies