Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Daniël Van De Vondel

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlare maakt bekend dat door Daniël Van De Vondel, Maeneschijnstraat 1, 9290 Berlare, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor een exploitatie van een klasse 2-inrichting, gelegen te Maeneschijnstraat 1, 9290 Berlare (kadastraal gekend als Overmere 3e afdeling, sectie A, nr. 907, 909d, 910a) , met als voorwerp: het verder exploiteren en veranderen van grondwaterwinning bij een landbouwbedrijf.
Dit met volgende rubrieken:

  • 6.5.1°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) (1 brandstofverdeelslang)
  • 9.4.3.c)1°: Stallen met plaatsen voor 16 runderen (totaal wordt 200 runderen, waarvan 49 runderen < 1 jaar, 53 runderen van 1 tot 2 jaar en 98 melkkoeien) (stallen met plaatsen voor 200 runderen waarvan 49 runderen < 1 jaar, 53 runderen van 1 tot 2 jaar en 98 melkkoeien).
  • 15.1.1°: Al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, waarin de volgende voertuigen gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn (stalplaats voor 15 bedrijfsvoertuigen).
  • 16.3.1.1 °: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (twee compressoren met een vermogen van resp. 7,5 kW en 1,8 kW en een koelinstallatie met een vermogen van 9 kW (totaal 18,3 kW).
  • 17.3.2.1.1.1.1.b):  gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a (de opslag van 4.165 kg mazout in een bovengrondse enkelwandige, ingekuipte houder van 5.000 liter).
  • 17.4: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (de opslag van 600 liter/kg gevaarlijke produkten in kleine verpakkingen van max 30 liter/kg).
  • 28.2.c)1°: Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan wordt door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen, ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsook de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven in een agrarisch gebied van 10 m3 tot en met 5000 m3 (de opslag van 2.240 m³ dierlijke mest, waarvan 100 m³ vaste mest en 2.140 m³ mengmest).
  • 45.4.e)1°: Inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (de opslag van 10 ton melk).
  • 45.14.3°: Opslagplaatsen met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitsel van groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (De opslag van 3.430 m³ groenvoeders).
  • 53.8.1°b) : Andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m³ per jaar en minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (Een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 16 m³/dag en 3.395 m³/jaar uit één put met een diepte van 64 m (Ieperiaan Aquifer, HCOV-code 0800)).

In het college van burgemeester en schepenen van 17/11/2017 werd onder voorwaarden vergunning verleend tot 11/12/2026.

Inzage

Het dossier ligt ter inzage op dienst vergunningen, Dorp 22, 9290 Berlare van 23/11/2017 tot en met 22/12/2017.
Gedurende die periode kunnen bezwaren aan de bestendige deputatie van de provincieraad schriftelijk worden gericht.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies