Bronbemaling

Wat?

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages, enz.

Bronbemalingen zijn volgens Vlarem hinderlijke inrichtingen en zijn ingedeeld onder 'rubriek 53 Winning van grondwater'. Hiervoor is een vergunning nodig. Welke vergunning hangt af van de hoeveelheid water die wordt opgepompt.

Rubriek 53

Al deze bronbemalingen zijn ingedeeld binnen de Vlarem-wetgeving onder 'rubriek 53 Winning van
grondwater'. Een bronbemaling is weliswaar niet echt inwinnen van grondwater, maar het grondwater wordt wel onttrokken op een bepaalde plaats en 'verplaatst' naar een andere plaats (dezelfde watervoerende laag, oppervlakte water, riolering, ...). Dus volgens vlarem is dit winning van grondwater. 

Uitzondering

Er zijn twee uitzonderingen: bronbemalingen, die niet vlarem-plichtig zijn:
- een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt
- een grondwaterwinning tot maximum 500 m3 per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt.

Dus, in je eigen tuin, mag je dus een put boren en grondwater onttrekken om bijvoorbeeld de moestuin water geven. Dit mag zonder vergunning of melding, zolang het dus met een handpomp gebeurt. En je zorgt er best voor dat er niet meer dan 500 m3 (500.000 liter) per jaar wordt opgepompt.

Subrubriek 53.2

Eerst is er een onderscheid op basis van de locatie waar de bronbemaling gebeurt. Gebeurt de bemaling in een beschermcl (natuur)gebied, clan is de verdere indeling op basis van het debiet. Anders is de indeling op basis van de diepte van de verlaging van het grondwaterpeil, gecombineerd met het debiet.

ln één van volgende gebieden: beschermde duingebieden, in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied (aangeduid door het gewestplan, een BPA, een RUP of een niet-vervallen verkavelingsvergunning). Dit komt min of meer neer op de gebieden, die een groene kleur dragen, op deze kaart. Let wel, de kaart dekt niet alles en op sommige plaatsen dekt de kaart wat teveel, maar het komt aardig in de buurt.

Indeling volgens debiet: 

Subrubriek 53.2.1°a): met een debiet van maximum 500 m3 per dag en 30.000 m3 per jaar (klasse 3)
Subrubriek 53.2.1°b): met een debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m3 per jaar, tot maximum van 2.000 m3 per dag (klasse 2 en advies bij enkele Vlaamse overheidsdiensten o.a. Vlaamse Milieumaatschappij)
Subrubriek 53.2.1°c): met een debiet van meer dan 2.000 m3 per dag (klasse l- en advies bij enkele Vlaamse overheidsdiensten o.a. Vlaamse Milieumaatschappij; de aanvraag wordt ingediend bij de provincíe)

NIET in één van bovenstaande gebieden:

lndeling volgens debiet en diepte van verlaging Vàn grondwaterpeil

Subrubriek 53.2.2°a\: met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m3 per jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld (klasse 3)
Subrubriek 53.2.2°a): met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m3 per jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld (klasse 3)
Subrubriek 53.2.2°al: met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m3 per jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot meer dan vier meter onder maaiveld (klasse 3)
Subrubriek 53.2.2°b): met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m3 per jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot meer dan vier meter onder maaiveld (klasse 2)

Meer info

Meer info vind je via deze link.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies