KLACHT

Wat?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger of medewerker bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.

 • Manifest: het moet duidelijk zijn dat de burger of medewerker ontevreden is;
 • Uiting: de burger of medewerker uit zijn ontevredenheid;
 • Ontevreden burger of medewerker: de ontevredenheid en de mate van ontevredenheid wordt bepaald door de burger of medewerker zelf (perceptie);
 • Lokale overheid: zowel klachten over handelingen of prestaties van medewerkers als van gemeenteraadsleden;
 • Al dan niet: een klacht kan zowel slaan op:
  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.
 • ’handeling of prestatie‘: heel ruim op te vatten:
  • behandelingswijze van een ambtenaar of gemeenteraadslid;
  • een termijn;
  • een beslissing van de ambtenaar.

Een vraag om informatie, een suggestie, een melding, een beroepsschrift of bezwaarschrift zijn dus geen klachtvormen.

Hoe aanvragen?

Wie een klacht wenst te melden, kan dit op drie manieren:

 • schriftelijk: gemeentebestuur Berlare, t.a.v. de klachtenambtenaar, Dorp 22 te 9290 Berlare;
 • e-mail;
 • mondeling.

Meer info

De gemeenteraad heeft een systeem voor klachtenregistratie en –behandeling goedgekeurd. Deze procedure in eigen beheer verloopt volledig op ambtelijk vlak, zoals het gemeentedecreet voorschrijft.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gemeente Berlare wenst de persoonlijke levenssfeer van alle natuurlijke personen waarmee het in contact komt te respecteren. Het stelde, zoals de Europese Verordening van 27/04/2016 dat bepaalt, daarom een functionaris voor gegevensbescherming aan. Die is te bereiken via 052 43 25 05 of privacy@berlare.be.

Het is de taak van de functionaris voor gegevensbescherming o.a. toe te zien op de wettelijke plichten inzake de bescherming van persoonsgegevens en samen te werken met de toezichthoudende autoriteit. Burgers die zelf vragen of opmerkingen hebben over de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, wenden zich daarom best tot hem.

Contact

klachtenambtenaar:
052 43 25 04
communicatie@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies