Bekendmaking van een openbaar onderzoek over de aanvraag voor de exploitatie van een klasse 2-inrichting: Stijn Van Waes

Wat?

De burgemeester brengt de inwoners in kennis dat door Stijn Van Waes, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een klasse 2-inrichting, het houden van melkvee en jongvee, op de percelen kadastraal gekend als Overmere 3e afdeling, sectie D, nrs. 1305g, 1305 h, 1308b, 1308c, gelegen Lindestraat z.n. te 9290 Berlare, met als voorwerp:

  • 6.5.1: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): inrichtingen met maximaal 2 verdeelslangen (aangevraagd: 1 brandstofverdeelslang).
  • 9.4.3.c.1: Grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) in een agrarisch gebied met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren (aangevraagd: 165 runderen: 35 runderen < 1jaar, 33 runderen 1-2 jaar, 87 melkkoeien, 10 andere runderen).
  • 15.1.1: Al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn (aangevraagd: 15 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens)
  • 17.3.2.1.1.1.b: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen (aangevraagd: 2125 l mazoutopslag, bovengronds, dubbelwandig).
  • 17.4: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (aangevraagd: 50 liter).
  • 28.2.c.1: Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan wordt door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen, ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsook de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven in een agrarisch gebied van 10 m³ tot en met 5000 m³ (aangevraagd: 2520m³ mengmestopslag).
  • 45.4.e.1: Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong van 1 ton tot en met 50 ton. (aangevraagd: 7,210 ton melkopslag).
  • 45.14.3: Opslagplaatsen met uitzondering van de opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitsel van groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied vanaf 1000 m³ (aangevraagd: 1600 m³).
  • 53.8.1.b: Andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen waarvan het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 5000 m³ per jaar en minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium. (aangevraagd: 2477 m³/jaar via verbuisde boorput).

Inzage

Het dossier ligt ter inzage op dienst vergunningen (052 43 25 15) van de gemeente Berlare van 21 december tot en met 20 januari 2018 tijdens de kantooruren, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht.
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies