Coronavirus

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Voor vragen met betrekking op gemeente Berlare: corona@berlare.be. Wie niet kan mailen, belt het algemeen nummer van de sociale dienst: 09 326 97 10. 

Check www.info-coronavirus.be voor officiële informatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

>> Update 13 maart 2020

Bericht van de eerste minister, Sophie Wilmès:

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied. 

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Basishygiënemaatregelen van toepassing

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken. 

>> Update 12 maart 2020

De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het betreft preventieve maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen om zo de kans op contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Op basis van de huidige informatie en het politiebesluit van wnd. gouverneur D. Detollenaere van woensdag 11 maart 2020 wordt overgegaan tot het uitvaardigen van een burgemeestersbesluit dat alle publieke activiteiten in gemeentelijke infrastructuur annuleert tot en met 31 maart 2020

Organisatoren van publieke activiteiten in andere gebouwen worden sterk aanbevolen een weloverwogen beslissing te nemen om hun activiteiten al dan niet af te lassen en/of uit te stellen. Die beoordeling gebeurt op basis van deze zeven vuistregels uit het politiebesluit:

 1.      aantal personen dat samenkomt,
 2.      intensiteit tussen de mensen die samenkomen,
 3.      duur van het contact,
 4.      beslotenheid ruimte,
 5.      mengeling van leeftijden,
 6.      haalbaarheid van de maatregelen,
 7.      noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit

Behoor je tot een van de risicogroepen? Dan vragen we met aandrang om niet deel te nemen aan publieke evenementen. De risicogroepen zijn personen ouder dan 65 jaar, kinderen jongeren dan 6 maand, zwangere vrouwen, personen met een hart-, long- of nieraandoening en personen met een verzwakt immuniteitssysteem.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven nog steeds van kracht:

 • Was regelmatig je handen. Doe dit grondig en lang genoeg.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoek bij hebt.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Vermijd handen geven.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.

Gemeente Berlare volgt de situatie verder nauwgezet op en stuurt de genomen maatregelen indien nodig bij. Eventuele bijkomende maatregelen en berichtgeving kan je via deze webpagina volgen en via de sociale mediakanalen van gemeente Berlare.


Enkel als we samen alert blijven, aandacht blijven hebben voor handhygiëne e.d. en thuis blijven als we ziek zijn, kunnen we ervoor zorgen dat de doorbraak van COVID-19 beperkt blijft.

>> Update 11 maart 2020

De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het betreft preventieve maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.
Op woensdag 11 maart 2020 heeft de wnd. gouverneur D. Detollenaere na overleg met de burgemeesters van Oost-Vlaanderen een verbod ingesteld op indoorevenementen met meer dan 1.000 personen. Het besluit geldt (voorlopig) tot en met 31 maart 2020. Het volledige politiebesluit van de gouverneur kan je hier lezen.

Als gemeente overleggen we systematisch met de bevoegde diensten, hogere overheden en externe partijen welke maatregelen op ons van toepassing zijn.

 • In WZC Ter Meere worden de verscherpte maatregelen die op 11 maart werden opgelegd zorgvuldig opgevolgd. Meer info hierover vind je op de website https://www.ocmwberlare.be/termeere/
 • De vijf scholen in onze gemeente annuleren de evenementen en uitstappen die ze in de maand maart gepland hadden. Ook de waterdag die gemeente Berlare organiseert voor de vierde leerjaren wordt geannuleerd.   
 • Momenteel zijn er geen grote evenementen met meer dan 1.000 personen op ons grondgebied. De gewone activiteiten kunnen vooralsnog blijven doorgaan.

Gemeente Berlare volgt de situatie verder nauwgezet op. Eventuele bijkomende maatregelen en berichtgeving kan je via deze webpagina volgen en via de sociale mediakanalen van gemeente Berlare.

>> 28 februari 2020

Eind vorig jaar vond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw virus (Covid-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook in Europa verspreid. De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.

Meer info

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies