Ter inzage

/// Publieke raadpleging RUP sport- en cultuursite

Het gemeentebestuur wil een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sport- en cultuursite’ opmaken. Dit plan heeft als doel de ruimtelijke ontwikkeling rond sporthal Berlare en CC Stroming vorm te geven.

Eerste fase: startnota en procesnota
In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario’s voor het centrum. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging
Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 juni tot en met 30 juli 2022 kan iedereen de startnota en procesnota inkijken en opmerkingen en suggesties overmaken aan het lokaal bestuur. Dit kan op verschillende manieren:

  • Digitaal via vergunningen@berlare.be
  • Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare
  • Tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Berlare, dit na afspraak

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kan je ook hier raadplegen:

Participatiemoment
Er wordt een participatiemoment voorzien waar je terecht kan voor info en vragen over de start- en procesnota. Dit gaat door op dinsdag 21 juni 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

/// Plan-MER: openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023-2030

Dit plan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 

Openbaar onderzoek
Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vind je op deze webpagina van OVAM.   

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage bij het lokaal bestuur. Uw reacties op het plan zijn welkom, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be.
Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan u uw opmerkingen ook sturen naar:

OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

/// Plan-MER: Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen. Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op https://www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via 02 553 75 86 of SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

  • Via e-mail naar vergunningen@berlare.be. Vermeld minstens jouw naam en adres.
  • Per brief naar Dorp 22, 9290 Berlare t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. Vermeld minstens jouw naam en adres.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies