Ter inzage

///  Openbaar onderzoek zwemwateren 2022

Sinds 24 maart 2006 is de huidige Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren; anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 21 december 2021 tot en met 20 januari 2022 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Voor gemeente Berlare staat Nieuwdonk op de ontwerplijst van zwemwateren voor het jaar 2022. Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2022 tot en met 15 september 2022.

Meer informatie en de volledige ontwerplijst is terug te vinden op www.kwaliteitzwemwater.be of aan het loket van de dienst vergunningen op het gemeentehuis (op afspraak).

Bezorg je opmerkingen uiterlijk op 20 januari 2022 op een van de volgende manieren:

 • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp 'inspraak zwemwater'
 • per brief naar:
  lnspraak zwemwater
  p/a Vlaamse Milieumaatschappij
  Dokter De Moorstraat 24-26
  9300 Aalst

Naar het officiële bericht van de Vlaamse overheid (pdf).

///  Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II


Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.
 
Meer informatie lees je op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

Van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Je kan de nota hier downloaden, of inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van Berlare of bij het Departement Omgevingen bij het Team Mer in Brussel.

Bezorg je opmerkingen uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:

Meer info over milieueffectrapportage: surf naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

///  Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Het ontwerp van de digitale atlas van de waterlopen ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Waarom dit openbaar onderzoek?
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.
Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Ook later zal de digitale atlas om de 6 jaar geactualiseerd worden.

Welke opmerkingen zijn relevant?
Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.
Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs uw perceel of in uw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

Hoe een opmerking indienen?
Het ontwerp van de digitale atlas is vanaf 1 september 2021 beschikbaar op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas.
Met een digitaal inspraakformulier kan je opmerkingen indienen.
Het gaat om een eenvoudig formulier waarin u:

 • uw opmerking kunt formuleren
 • de waterloop of gracht waarop uw opmerking betrekking heeft, kunt aanduiden op kaart
 • foto’s en bijlagen kunt inladen.

U kunt uw schriftelijke opmerking ook indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente, Dorp 22, 9290 Berlare of via vergunningen@berlare.be.

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?
Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de CIW en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de VMM, die instaat voor de verwerking, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.
De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.
De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op https://www.geopunt.be.

Vragen?
Heeft u een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kunt u contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be. Opgelet, om een inspraakreactie in te dienen, maakt u gebruik van het inspraakformulier.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies