Berlaars klimaatplan in volle voorbereiding

Wat?

Berlare werkt volop aan het opstellen van een klimaatplan om enerzijds de CO2-uitstoot op ons grondgebied terug te dringen en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. In september konden ook geïnteresseerde inwoners hun steentje bijdragen aan de opstelling van deze maatregelen.

Via het Burgemeesterconvenant engageren 8.000 Europese steden en gemeenten zich om de klimaatdoelstellingen van Europa mee te realiseren. Ook Berlare is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 onder meer 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied.

Stap 1: maatregelen die de gevolgen temperen

Behalve minder broeikasgassen uitstoten, wil Berlare ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering helpen verzachten. Dit luik, het zogenaamde ‘adaptatieluik’, werd in onze gemeente als eerste onderzocht.
Een warmere aardbol betekent meer extreme omstandigheden zoals hitte, lange periodes van droogte met mogelijk drinkwaterschaarste of net pieken van hevige regenval en kans op overstroming of wateroverlast.

Om uit te zoeken hoe we in Berlare deze gevolgen kunnen inperken, werden verschillende experten, beleidmakers, ondernemers en ambtenaren samengebracht. Uit deze risico- en kwetsbaarheidsanalyse bleek dat Berlare in de toekomst het meest gevoelig zal zijn aan droogte en hitte. Het is dus belangrijk om extra in te zetten op het grondwaterpeil. Door de bodem waar mogelijk te ontharden en de aanwezige hoeveelheid water langer te proberen vasthouden, zullen we sterker staan in droge periodes.

Het grondwaterpeil beschermen
 
Op de klimaattafel in september kregen ook geïnteresseerde burgers de kans om mee oplossingen te zoeken ter bescherming van het grondwaterpeil. Daaruit kwamen een aantal zeer interessante voorstellen naar boven, zoals bijvoorbeeld:

 • Stimuleren van inwoners en bedrijven om:
  • Tuinen ecologisch in te richten (levendig, met minder verharding, minder gazon, meer schaduw);
  • Parkings te ontharden.
 • Gemeente:
  • Goede voorbeeld geven op vlak van ontharding en ecologische inrichting van openbare ruimte:
   • Braakliggende gronden ecologisch beheren (vb. inrichten van een pluktuin of bloemenweide)
   • Voetpaden en parkings ontharden
  • Gratis bomen ter beschikking stellen aan inwoners
  • Premies voorzien voor groendaken en hemelwaterputten

In een volgende stap worden deze suggesties verder uitgewerkt en onderzocht om zo tot een gedragen en realistisch klimaatadaptatieplan te komen.

Stap 2: maatregelen die de CO2-uitstoot beperken

Vanaf januari wordt ook verder ingezet op het zogenaamde ‘mitigatieluik’ om de CO2-uitstoot op ons grondgebied terug te schroeven. Deze adaptatie- en mitigatiemaatregelen zullen samen het ‘klimaatplan’ vormen dat we als gemeente binnen de twee jaar na de ondertekening van het burgemeestersconvenant moeten indienen.

En dan begint het echte werk: de toepassing ervan.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies