Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

Wat?

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden geïnventariseerd door het departement Ruimte Vlaanderen. Als gemeente dienen we het departement jaarlijks een recente lijst te bezorgen van bedrijfsruimten op ons grondgebied waarvan het vermoeden bestaat dat ze leegstaand en/of verwaarloosd zijn.

Wanneer is er sprake van leegstand of verwaarlozing?

  • Leegstand: vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt.
  • Verwaarlozing: wanneer de bedrijfsruimte uitgesproken gebreken van algemene om beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften.

Heffing
Er dient een heffing te worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris (het aanslagjaar). De heffing wordt berekend in functie van het kadastraal inkomen. De tarieven van de heffing op leegstaande bedrijfsruimten vind je op de website van de Vlaamse belastingdienst

Opschorting van heffing
Onder bepaalde voorwaarden kan je opschorting van de heffing aanvragen. De heffing wordt enkel kwijtgescholden als de bedrijfsruimte wordt geschrapt voor het einde van de opschortingstermijn of als men een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting krijgt om andere redenen. Men mag in tussentijd niet verkopen. Verkoop je als eigenaar de bedrijfsruimte tijdens de verleende opschortingstermijn en voordat de bedrijfsruimte geschrapt werd uit de inventaris, dan vervalt de opschorting van ambtswege en moet de opgeschorte belasting alsnog betaald worden.

Hoe een opschorting aanvragen?
Elke opschorting van de belasting moet je per aangetekend schrijven aanvragen bij:

Ruimte Vlaanderen
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel

Hoe een schrapping aanvragen?
Een schrapping moet je per aangetekend schrijven aanvragen bij:

Ruimte Vlaanderen
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel

Je voegt hierbij alle bewijsstukken toe die je nodig acht ter ondersteuning van je aanvraag en een verklaring van de burgemeester die de beëindiging van de leegstand en/of verwaarlozing bevestigt.
De verklaring kan je aanvragen bij het gemeentebestuur, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies